นโยบายการให้บริการ

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ: อ. 27 ม.ค. 2552 @ 10:18 น.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นเจ้าของและบริหารงานเว็บไซต์ Healthy.in.th การลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของ Healthy.in.th นี้ ท่านตกลงยอมรับกฎระเบียบเงื่อนไขในการให้บริการของ Healthy.in.th ดังต่อไปนี้

 1. บริการที่ Healthy.in.th มีให้แก่ผู้ใช้ ได้แก่ การนำเสนอข้อมูลสุขภาวะจากเว็บไซต์สุขภาพที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในข้อมูลสุขภาวะที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นการให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หากแต่ผู้ใช้จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ เองเพื่อสามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ และผู้ใช้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเอง เช่น ค่าโทรศัพท์ และ ค่าอินเตอร์เน็ต
 2. ม.อ. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการบน Healthy.in.th
 3. ม.อ. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบริการหรือยกเลิกการให้บริการโดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้ง การกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ Healthy.in.th และ ม.อ. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อสมาชิกผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่ทาง ม.อ. ได้กำหนดใช้กฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้ แก้ไข หรือยกเลิกบริการบน Healthy.in.th
 4. ข้อมูลบางส่วน เช่น Email address ที่สมาชิกได้บรรจุไว้ใน GotoKnow Network Passport จะถูกเก็บเป็นความลับสำหรับสมาชิกท่านนั้นๆ ม.อ. จะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้ทาง ม.อ. จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข เปิดเผย ข้อมูลอันเป็นความลับนี้ของสมาชิก ยกเว้นจำเป็นต้องกระทำด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย (2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ ม.อ. (3)เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของสมาชิก Healthy.in.th หรือต่อสาธารณะ (4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ Healthy.in.th ได้ให้ไว้
 5. สมาชิกเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของการแสดงความคิดเห็นที่สมาชิกนั้นๆ ได้แลกเปลี่ยนไว้ใน Healthy.in.th หากแต่เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมที่ดำเนินการโดย ม.อ. หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา Healthy.in.th ท่านต้องยินยอมให้บุคคลดังกล่าวสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข รวบรวม วิเคราะห์ และตีพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวได้
 6. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่า ม.อ. ไม่ได้มีการรับรองทางกฎหมายในข้อมูลเนื้อหาที่สมาชิกบันทึกความคิดเห็นลงใน Healthy.in.th และเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของสมาชิก และ ม.อ. ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการขู่กรรโชก ทำร้าย ด่าทอ การกระทำที่รุนแรงต่างๆ อาชญากรรม หรือการละเมิดต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ สสส. และ ม.อ. จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน Heathy.in.th รวมทั้ง ม.อ. ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก
 7. เมื่อบุคคลใดเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการของ Healthy.in.th แล้วนั้น สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ในเครือข่าย ได้แก่ GotoKnow.org และ Potal.in.th ทันที นอกจากนี้สมาชิกนั้นๆ จะได้รับรหัสผ่านและทะเบียนผู้ใช้ รวมทั้งสมาชิกจะต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ทะเบียนผู้ใช้ของสมาชิกนั้นๆ สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ หรือสร้างทะเบียนผู้ใช้ใหม่ หรือปิดทะเบียนผู้ใช้เก่าตามความสะดวกของสมาชิก
 8. ผู้เป็นสมาชิก Healthy.in.th ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ Healthy.in.th นั้นๆ เอง ม.อ. ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ในการให้บริการ Healthy.in.th
 9. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกฎกติกามารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต สมาชิกจะไม่ใช้บริการ Healthy.in.th เพื่อการส่งอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลขยะ สมาชิกจะไม่ใช่บริการของ Healthy.in.th เพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ และ สมาชิกจะไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการ Healthy.in.th ของสมาชิกท่านอื่นๆ
 10. สมาชิกต้องใช้ข้อความที่สุภาพและให้เกียรติสมาชิกอื่นๆ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ให้พึงระลึกอยู่เสมอว่ามีผู้อ่านที่แตกต่างทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ จึงควรระมัดระวังข้อความ และโปรดมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้นำเสนอไป นอกจากนี้ต้องเคารพเสรีภาพการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น ที่สำคัญพึงตระหนักอยู่เสมอว่า Healthy.in.th เป็นเสมือนสังคมหนึ่งที่เปิดกว้างต่อสาธารณะให้สามารถที่จะเข้ามารับรู้ข้อมูลสุขภาวะใหม่ๆ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการวิวาทหรือทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 11. สสส. มีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกา มารยาทในการใช้บริการของ Healthy.in.th โดยทันที และ ม.อ. จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวนี้ใดๆ ทั้งสิ้นต่อตัวสมาชิกเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้
 12. สมาชิกตกลงที่จะปกป้อง ม.อ. และผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ Healthy.in.th ให้ปราศจากการเรียกร้องบังคับต่างๆ จากบุคคลที่สาม รวมทั้งสมาชิกต้องยินยอมชดเชยค่าทนายความต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ Healthy.in.th การละเมิดกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ Healthy.in.th และการละเมิดข้อกฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
 13. สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการภายใต้การใช้บริการของ Healthy.in.th เพราะเนื่องจาก Healthy.in.th เป็นเว็บไซต์ที่เน้นการส่งเสริมการรับรู้สุขภาวะที่ดีของคนในสังคมโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกลุ่มใดทั้งสิ้น
 14. สมาชิกต้องรับรู้ว่าข้อมูลที่นำเสนอใน Healthy.in.th นั้น ไม่ใช่ข้อแนะนำทางการแพทย์ที่นำไปใช้เพื่อวินิจฉัยอาการของโรค ส่วนหนึ่งเป็นเพียงข้อมูลที่สรุปมาจากแหล่งข้อมูลสุขภาวะจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือยังไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับคนไทยได้โดยตรง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพของสมาชิกนั้น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและหากสมาชิกนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ม.อ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา Healthy.in.th จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Medical Disclaimer
 15. สมาชิกต้องรับรู้ว่า Healthy.in.th นั้นเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลสุขภาวะเท่านั้น ไม่ใช่เว็บไซต์ที่เป็นพื้นที่สำหรับถามตอบปัญหาสุขภาพ หากสมาชิกต้องการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 16. ไม่อนุญาตให้สมาชิกนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไรหรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น
 17. สมาชิกรับรู้ว่าเนื้อหา ซึ่งรวมถึงข้อความ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง รูปถ่าย วีดีโอ กราฟิค โลโก้ ที่ ม.อ. โฆษณาเพื่อ Healthy.in.th นี้ ถูกปกป้องโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ สิทธิบัตรและกฎหมาย ดังนั้น สมาชิกไม่อาจคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือ สร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจากเนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ม.อ. ยกเว้นส่วนที่ได้ชี้แจงไว้ว่าเป็น open-source ได้กำหนดลิขสิทธิ์ตาม GNU General Public License (GNU/GPL)
 18. ม.อ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่างๆ ที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ Healthy.in.th โดยไม่แจ้งหรือแจ้งผลให้ทราบล่วงหน้า
 19. สมาชิกที่ใช้บริการ Healthy.in.th จากทั้งในและนอกประเทศไทย จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ healthy.in.th กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ Support@Healthy.in.th หรือ ติดต่อผู้บริหารเว็บไซต์
เพื่อนแนะนำ : เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย, เราชนะรอบ 4, ยืมเงิน 3000 ด่วน, แอพผ่อนของ, กู้เงิน, สมัครบัตรเครดิต, สินเชื่อไม่เช็ค บูโรถูกกฎหมาย