บรรณาธิการ

ศูนย์ข้อมูลยา

คณะผู้ดำเนินการ

 1. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. เภสัชกรภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. เภสัชกรนรวร เจนณรงค์ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 4. เภสัชกรไตรรัตน์ แก้วเรือง
 5. เภสัชกรหญิงหทัยรัตน์ คังคะสุวรรณ

คณะผู้ตรวจสอบ

 1. เภสัชกร รองศาสตราจารย์วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ศูนย์ข้อมูลโรค

คณะผู้ดำเนินการ
 1. อาจารย์ นายแพทย์ธีรภาพ ลิ่วลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. อาจารย์ แพทย์หญิงธนิษฐา ศิริรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. อาจารย์ แพทย์หญิงปิยะดา กองกมล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. นายแพทย์ปัญญา จำรูญเกียรติกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. แพทย์หญิงธารทิพย์ แสงสุวรรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. แพทย์หญิงธารีรัตน์ อนันต์ชัยทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร

ที่ปรึกษา

 1. นายแพทย์ลือชา วนรัตน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 2. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

บรรณาธิการ

เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

คณะทำงาน

 1. ทัศนีย์ ฮาซาไนน์
 2. พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ
 3. อภิญญา เวชพงศา
 4. รพีพล ภโววาท
 5. วิญญู เตโชวาณิชน์
 6. วุฒิ วุฒิธรรมเวช
 7. สว่าง กอแสงเรือง
 8. สมชาย จิรพินิจวงศ์
 9. เบญจนีย์ เภาพานิชย์
 10. ยุพาวดี บุญชิต
 11. รวินันท์ กุดทิง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

บทความโภชนบำบัด

ผู้ดำเนินการ

นางสาวพรพิศ เรืองขจร นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการระดับ 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวดี

 1. นางสาวพรรณภัทร ประทุมศรี
 2. นางสาวจริญญา กฤติกานต์
 3. นางสาวอัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์
 4. นางสาวอัญชลี หนูรัตน์
 5. นายณัฐพงศ์ ว่องกูล

เพื่อนแนะนำ : เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย, เราชนะรอบ 4, ยืมเงิน 3000 ด่วน, แอพผ่อนของ, กู้เงิน, สมัครบัตรเครดิต, สินเชื่อไม่เช็ค บูโรถูกกฎหมาย