เกี่ยวกับ Healthy.in.th

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ: อ. 27 ม.ค. 2552 @ 10:05 น.

ความเป็นมาของ Healthy.in.th

Healthy.in.th เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2552 โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลสุขภาวะที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง รวดเร็วและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีช่องทางการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างความสุขให้แก่ตนเอง และเป็นคลังความรู้เรื่องราวแห่งความสุขจากทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เสมือนให้สมาชิกสาขาอาชีพต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะภายในเว็บไซต์

สำหรับการบริหารจัดการ Healthy.in.th นั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการเป็นระยะเวลา 3 ปี

วัตถุประสงค์ของ Healthy.in.th

  • ส่งเสริม “การรับรู้ข้อมูลสุขภาวะ” ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสุขภาวะผ่านเว็บไซต์ สู่การกระตุ้นเตือนให้คนไทยใส่ใจรับรู้ข้อมูลสุขภาวะและปฏิบัติตนเพื่อให้ “คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน” หมายถึง คนไทยมีความสุขทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา แต่ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์เพื่อใช้วินิจฉัยโรคโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • จัดเตรียมพื้นที่เสมือนเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะที่มีในเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาวะระหว่างสาขาอาชีพต่าง ๆ แต่ไม่ใช่พื้นที่ในการตอบคำถามเรื่องโรคต่าง ๆ
  • สนับสนุนการให้เกียรติแก่เจ้าของความรู้โดยไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียน ภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดีย ที่นำเสนอในข้อมูลข่าวสารและช่องแสดงความคิดเห็นของ Healthy.in.th โดยอ้างว่าเป็นของตนเองเนื่องจากการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็น “การโจรกรรมทางวรรณกรรม” (Plagiarism)

เนื้อหาเกี่ยวกับยาทั้งหมดเรียบเรียงโดยเภสัชกรหรือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภายใต้การดูแลของเภสัชกร และผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาโดยเภสัชกรอีกอย่างน้อย 1 ท่าน และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ไม่มุ่งประโยชน์ทางการค้า และไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรแสวงหาผลกำไรใด ๆ

เพื่อนแนะนำ : เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย, เราชนะรอบ 4, ยืมเงิน 3000 ด่วน, แอพผ่อนของ, กู้เงิน, สมัครบัตรเครดิต, สินเชื่อไม่เช็ค บูโรถูกกฎหมาย