Medical Disclaimer

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 1. Disclaimer หมายถึง ข้อความที่ใช้สำหรับปกป้องคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ต่อสิ่งที่คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ชี้แจงและกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ โดยผู้รับบริการได้อ่านและทำความเข้าใจ รวมทั้งยินยอมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 2. ชุดโครงการฯ หมายถึง ชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.
 3. เว็บไซต์นี้ หมายถึง www.healthy.in.th
 4. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับการอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ
 5. สุขภาวะ หมายถึง ความปกติทั้ง 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญา และสังคม
 6. สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ทั้งกาย จิต และสังคม และทางจิตวิญญาณ
 7. ระบบสุขภาพ หมายถึง ระบบการจัดการทั้งมวลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น ปัจจัยด้านบุคคล สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการศึกษา กฎหมาย ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งปัจจัยด้านระบบบริการสาธารณสุข
 8. คำแนะนำทางการแพทย์ หมายถึง คำแนะนำเกี่ยวกับโรค อาการของโรค การรักษาโรค จากบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด
 9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นหัวใจหลักของการจัดการความรู้ ผ่านเครือข่ายที่มีความสนใจร่วมกัน อาจจะมีหรือไม่มีการบันทึกหรือเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบก็ได้ เช่น การเล่าเรื่อง เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการตีความ และยกระดับความรู้ขึ้นอย่างอัตโนมัติ
 10. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส การแทงเข็ม หรือการฝังเข็มเพื่อบำบัดโรค หรือเพื่อระงับความรู้สึกและหมายความรวมถึงการกระทำทางศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วัตถุใดๆเข้าไปในร่างกายเพื่อคุมกำเนิดหรือบำรุงร่างกาย
 11. ยา หมายถึง วัตถุที่มีความมุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค (อ้างอิงจาก พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510)
 12. โรค หมายถึง ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ และหมายรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย
 13. เภสัชวิทยา หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยคุณสมบัติทางเคมี ส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกาย วิธีการออกฤทธิ์ ขบวนการทำลายยาและขับถ่ายยาออกจากรางกาย ข้อบ่งใช้ยาในการรักษาโรค รวมถึงอาการข้างเคียงและอาการแพ้ยาที่สำคัญ
 14. นวัตกรรม หมายถึง การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม
 15. คณะผู้จัดทำ หมายถึง ผู้จัดการชุดโครงการฯ รองผู้จัดการโครงการชุดโครงการฯ คณะที่ปรึกษา ผู้เขียนข่าว โปรแกรมเมอร์ เว็บมาสเตอร์ และผู้ดูแลระบบ
 16. ผู้สนับสนุน หมายถึง สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)และผู้สนับสนุนอื่นๆ
 17. ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ โดยวิธีการอ่าน เขียน วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และนำข้อมูลไปถ่ายทอดต่อ

Medical Disclaimer

 1. บริการที่ Healthy.in.th มีให้แก่ผู้รับบริการ ได้แก่ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาวะ การบันทึกข้อมูลด้านสุขภาวะลงบนเว็บไซต์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นการให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
 2. เว็บไซด์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้รับบริการใส่ใจสุขภาพตนเองและปฏิบัติตนเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น
 3. เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาวะเท่านั้น ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ
 4. เว็บไซต์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้นำข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อวินิจฉัยโรค รักษาโรค หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาวะ โดยไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และหากมีการนำข้อมูลเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ปรากฎในเว็บไซต์อาจไม่สมบูรณ์ตามหลักวิชาการด้านการใช้ยา การนำยาไปใช้ต้องได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง หากมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับยาไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 6. นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้นผู้รับบริการควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล หรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 7. ข่าวสารเกี่ยวกับความสุขภายในเว็บไซต์ เป็นข้อมูลที่มุ่งสร้างความสุขให้กับผู้อ่าน ดังนั้นเรื่องราวข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ จึงมุ่งสร้างความสุขเป็นสำคัญ
 8. ข้อมูลและลิงค์ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีการรับรองทางเวชกรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันดังนั้น หากผู้รับบริการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางเว็บไซด์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 9. ทางเว็บไซต์นี้ไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ผู้เขียนต้องการเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ด้วยวิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลในเว็บไซด์นี้ไม่เป็นปัจจุบัน และอาจมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆเพิ่มเติมทั้งด้านสนับสนุนและคัดค้าน ข้อมูลเดิมที่ปรากฏในเว็บไซต์ ดังนั้นหากมีผู้นำไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพ ทางคณะผู้จัดทำและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
เพื่อนแนะนำ : เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย, เราชนะรอบ 4, ยืมเงิน 3000 ด่วน, แอพผ่อนของ, กู้เงิน, สมัครบัตรเครดิต, สินเชื่อไม่เช็ค บูโรถูกกฎหมาย